آیا انجام سونوگرافی NT در دوران بارداری ضروری است ؟

آیا انجام سونوگرافی NT در دوران بارداری ضروری است ؟

سونوگرافی و عوامل مهم در تشخیص سلامت کودک

سونوگرافی NT  یکی از مهم ترین عوامل در تشخیص سلامت کودک است.

ثبت ديدگاه