بارداري 2019-02-04T15:53:49+04:30
Nasrin 3 ماه قبل

سلام در روز ١٤قاعدگي سايز فوليكول ٢١است ميخوام مطمئن بشم چه روزي تخمك ازاد ميكنم امروز روز ١٥از سيكل قاعدگيمه و از كيت تخمك گذاري استفاده ميكنم ولي هنوز نشانه اي از دو خط شدن كيت نيست ميشه سوال كنم تعيين كنين چه روز تخمك عزاد ميشه ممنون از راهنماييتون