یه منشی بیشعور بیسوادو گذاشتید تو بیمارستان که حتی شعور برخوردم ندارم. براتون متأسفم. تماس گرفتم با مهربونی چندتا سوال بپرسم ولی انگار سگ بهم حمله کرد.
براتون متأسفم. واقعا که بی شخصیته منشیتون.
با این همه دم و دستگاه لااقل یه منشی درست و حسابی بذارید تا مثل سگ حمله نکنه به مردم.
نه فقط من چندتا از دوستامم ناراضی بودن از برخورد.