بیست و چهارمین کنگره بازآموزی رادیولوژی شیراز

5 تا 8 آذر ماه 1398

 

کنفرانس یک روزه سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین
مطلب مرتبط را بخوانید