بیست و چهارمین کنگره بازآموزی رادیولوژی شیراز

5 تا 8 آذر ماه 1398

 

کارگاه سونوگرافی - اکوکاردیوگرافی قلب جنین - بهمن 96 - تهران. دکتر رضا گرامی
مطلب مرتبط را بخوانید