سمینارهای رادیولوژی و سونوگرافی

کارگاه یک روزه سونوگرافی پیشرفته اکوی قلب جنین

کارگاه یک روزه سونوگرافی پیشرفته اکوی قلب جنین

28 آذر 1398SonoScapeTSP دکتر حجت ابراهیمی نیک دکتر حسین چگینی دکتر رامبد صلوتی دکتر علی مصدق خواه دکتر محمدصادق جوهری دکتر بابک شکارچی دکتر خسرو شمسی دکتر سید محمد توانگر دکتر شیرزاد نصیری دکتر فرزاد حدائق دکتر محمدعلی کاظمی دکتر مهرشاد عباسی دبیر اجرایی دکتر حجت...

read more
کنفرانس یک روزه ندول تیروئید

کنفرانس یک روزه ندول تیروئید

28 آذر 1398SonoScapeTSP دکتر حجت ابراهیمی نیک دکتر حسین چگینی دکتر رامبد صلوتی دکتر علی مصدق خواه دکتر محمدصادق جوهری دکتر بابک شکارچی دکتر خسرو شمسی دکتر سید محمد توانگر دکتر شیرزاد نصیری دکتر فرزاد حدائق دکتر محمدعلی کاظمی دکتر مهرشاد عباسی دبیر اجرایی دکتر حجت...

read more
کنفرانس یک روزه سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین

کنفرانس یک روزه سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین

29 آذر 1398SonoScapeTSP دکتر بهناز مرادی دکتر رضا گرامی دکتر شراره صانعی دکتر صدیقه حنطوش زاده دکتر محمدکاظم طرزمنی دکتر احمد ابراهیمی دکتر جلال کارگر دکتر شیرین مردوخ پور دکتر محمد تقی طاقی دکتر محمدرضا عظیمی دبیر اجرایی دکتر حجت ابراهیمی نیک دبیر علمی دکتر رضا گرامی...

read more