کنفرانس اکوی قلب جنین و سونوگرافی برست ، تبریز 12 مرداد

سخرانی دکتر رضا گرامی در کنفرانس اکوی قلب جنین و سونوگرافی برست در تبریز

 

 

 

کنفرانس یک روزه ندول تروئید
مطلب مرتبط را بخوانید