کنفرانس اکوی قلب جنین و سونوگرافی برست ، تبریز 12 مرداد