انواع جفت در زمان بارداری

انواع جفت در زمان بارداری

تعیین محل جفت در بارداری سونوگرافی روشی ایمن و ساده برای تعیین محل جفت است. با انجام سونوگرافی پزشک به وضعیت جفت پی می برد. محل قرارگیری جفت می تواند بسته به لانه گزینی تخمک بارور شده پس از عبور از لوله فالوپ، قسمت جلو یا عقب رحم باشد، موقعیت های فوندال، قدامی و خلفی،...