انواع جفت در زمان بارداری | قرارگیری جفت در زمان بارداری

انواع جفت در زمان بارداری | قرارگیری جفت در زمان بارداری

انواع جفت در زمان بارداری بر اساس محل قرارگیری آن در رحم مادر تقسیم‌بندی می‌شود. محل قرارگیری جفت می‌تواند بسته به لانه گزینی تخمک بارور شده، پس از عبور از لوله فالوپ، قسمت جلو یا عقب رحم باشد. موقعیت‌های فوندال، قدامی و خلفی، جزء موقعیت‌های طبیعی جفت به شمار می‌آیند.