گفتگوی تلویزیونی دکتر رضا گرامی در برنامه صبح بخیر ایران 8 دی

صحبت های مهم دکتر رضا گرامی در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص رادیوژی و معرفی انواع خدمات رادیولوژی و مادولیتی‌های تشخیصی و اهمیت آن در تشخیص بیماریهای گوناگون و مقدار دوز توصیه شده بر اساس گرافی ساده و CT-SCAN در خانم های باردار صحبت های مهم دکتر رضا گرامی در خصوص...