ندول يا گره تيروئيد چيست؟

ندول يا گره تيروئيد چيست؟

تيروئيد غده ای پروانه ای شكل در جلوی گردن و بالای ترقوه است. گره ها يا ندول های تيروئيد قسمت های برجسته گرد يا بيضوی شكل هستند كه ممكن است در تيروئيد ايجاد شوند. اين گره ها معمولاً خطری ايجاد نمي كنند ولي به ندرت ممكن است تغييرات بدخيمی در آن ها ايجاد شود كه بايد با...