کارگاه یک روزه سونوگرافی پیشرفته اکوی قلب جنین

کارگاه یک روزه سونوگرافی پیشرفته اکوی قلب جنین

زمان برگزاری 28 آذر 1398 اسپانسر ها و حامیان SonoScapeTSP سخنرانان دکتر حجت ابراهیمی نیک دکتر حسین چگینی دکتر رامبد صلوتی دکتر علی مصدق خواه دکتر محمدصادق جوهری دکتر بابک شکارچی دکتر خسرو شمسی دکتر سید محمد توانگر دکتر شیرزاد نصیری دکتر فرزاد حدائق دکتر محمدعلی کاظمی...
کنفرانس یک روزه ندول تیروئید

کنفرانس یک روزه ندول تیروئید

زمان برگزاری 28 آذر 1398 اسپانسر ها و حامیان SonoScapeTSP سخنرانان دکتر حجت ابراهیمی نیک دکتر حسین چگینی دکتر رامبد صلوتی دکتر علی مصدق خواه دکتر محمدصادق جوهری دکتر بابک شکارچی دکتر خسرو شمسی دکتر سید محمد توانگر دکتر شیرزاد نصیری دکتر فرزاد حدائق دکتر محمدعلی کاظمی...
کنفرانس یک روزه سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین

کنفرانس یک روزه سونوگرافی پیشرفته جنین و اکوی قلب جنین

زمان برگزاری 29 آذر 1398 اسپانسر ها و حامیان SonoScapeTSP سخنرانان دکتر بهناز مرادی دکتر رضا گرامی دکتر شراره صانعی دکتر صدیقه حنطوش زاده دکتر محمدکاظم طرزمنی دکتر احمد ابراهیمی دکتر جلال کارگر دکتر شیرین مردوخ پور دکتر محمد تقی طاقی دکتر محمدرضا عظیمی هیئت اجرایی...