هدف از انجام سونوگرافی آنومالی اسکن و آشنایی با انواع مارکرهای آنومالی اسکن

هدف از انجام سونوگرافی آنومالی اسکن و آشنایی با انواع مارکرهای آنومالی اسکن

سونو گرافی آنومالی اسکن سه ماهه دوم که در ایران باید در هفته ۱۸ و (در جنین هایی که ntافزایش یافته داشته و یا هر نوع مورد مشکوک در سه ماهه اول داشته اند؛در هفته ۱۷ ) انجام شود