از سونوکرافی خانم دکتر کیا اخلاق خوبشون و مهارتشون کمال تشکر رو دارم